Shooting mit Caro 2015
ELMO0099-sw
ELMO0117
ELMO0120
ELMO0140-sw
ELMO0160
ELMO0167
ELMO0257
ELMO0285
ELMO0298
ELMO0318
ELMO0332
ELMO0370